Search

International Journal of Diachronic Linguistics and Linguistic Reconstruction

2023
244 S., E-Book
39,90 €
ISBN: 9783752002843
ISBN Print: 9783752007756
urn:nbn:de:0306-9783752002843-9
Leseprobe 166,1 KB
Inhalt 57,6 KB
E-book 1,8 MB

Zitation und Metadaten exportieren