Search

Musiktherapie in Lebenskrisen

18. Musiktherapietagung am Freien Musikzentrum München e. V. (6. bis 7. März 2010)

2010
126 p., E-book
18.00 €
Series: zeitpunkt musik
ISBN: 9783752001716
ISBN print: 9783895007385
urn:nbn:de:0306-9783752001716-0
Preface 62.2 KB
E-book 9.8 MB

Export citation and metadata