Search

Zu den Anfängen der Musiktherapie in Deutschland

Mentorenkurs Musiktherapie Herdecke. Rückblick und Ausblick

2010
280 p., E-book
24.90 €
Series: zeitpunkt musik
ISBN: 9783752001754
ISBN print: 9783895007781
urn:nbn:de:0306-9783752001754-9
Preface 48.7 KB
E-book 7.3 MB

Export citation and metadata