Search

Musikbezogene Kreativität als Phänomen oszillierender Prozesse

2020
502 p., E-book
49.00 €
Series: zeitpunkt musik
ISBN: 9783752005165
ISBN print: 9783752000054
urn:nbn:de:0306-9783752005165-9
Preface 53.2 KB
Sample 118.1 KB
E-book 5.5 MB

Export citation and metadata