Search

Musik als Seelennahrung

Musiktherapeutische Erfahrungen mit alten Menschen

2015
160 p., E-book
22.90 €
Series: zeitpunkt musik
ISBN: 9783954909568
ISBN print: 9783954900466
urn:nbn:de:0306-9783954909568-5
Preface 29.0 KB
Sample 483.0 KB
E-book 31.5 MB

Export citation and metadata