Search

Traumaadaptierte Musiktherapie

Musiktherapie mit Erwachsenen, die an (komplexen) Traumafolgestörungen leiden

2014
352 p., E-book
39.80 €
Series: zeitpunkt musik
ISBN: 9783954906031
ISBN print: 9783895009945
urn:nbn:de:0306-9783954906031-8
Sample 66.4 KB
Preface 43.0 KB
E-book 5.5 MB

Export citation and metadata